روز شمار تاریخ زنجان

ششم مهر

ششم مهر


1 - مسجد عباسقلی خان، حمام حسینیه اعظم و امامزاده کهریر پس از طی مراحل قانونی به ترتیب به شماره های 2374-2379 و 2372 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیدند. مسجد عباسقلی خان در محله قدیمی عباسقلی خان واقع در بافت قدیمی شهر زنجان بیش از یک قرن قدمت دارد. (هفته نامه پیام زنجان، 1378/8/8)