روز شمار تاریخ زنجان

ششم دی

ششم دی


- صدور اعتبارنامه شيخ ابراهيم زنجاني (اولین نماینده زنجان) در مجلس اول شوراي ملي توسط منيرالممالك حكمران خمسه(1285)