روز شمار تاریخ زنجان

ششم بهمن

ششم بهمن


1 - با پخش اخبار بسته شدن فرودگاهها جهت ممانعت از ورود حضرت امام خمینی به ایران، بار دیگر لزوم راهپیمایی های عظیم و تحت فشار قرار دادن دولت بختیار در زنجان احساس شد. به همین منظور روز جمعه 57/11/6، حدود چهل هزار نفر از مردم زنجان برای اعتراض به بسته شدن فرودگاه به راهپیمایی  پرداختند و علیه دولت بختیار شعار دادند(بیات، 1386: 442).