روز شمار تاریخ زنجان

ششم اردیبهشت

ششم اردیبهشت


1 - محمد حسن خان اعتماد السلطنه در يادداشتهاي خود 25 شعبان 1306 برابر 6 ارديبشهت 1268 مي نويسد: در زنجان اطراق است. امين السلطان با عزيز خان از اردو شهر آمدند سه ساعت بلا ثالث حمام بودند. (نيرومند، 1385، ص 323)

2- دکتر «فلهیر حاج اسماعیل» رئیس مجلس کشور مالزی همراه با هیئتی متشکل از سفیر کشور مالزی در جمهوری اسلامی ایران و فریدالدین بن نورالدین نماینده مجلس مالزی در مورخ 6/2/80 در ديداري يكروزه از استان زنجان بازدید و با سلطانی فرف استاندار زنجان دیدار کردند. در ادامه سفر هیئت مذکور از گنبد تاریخی سلطانیه و غار کتله خور بازدید کردند. (هفته نامه پيام زنجان، 1380/2/8)