روز شمار تاریخ زنجان

شانزدهم شهریور

شانزدهم شهریور


1 - هفته نامه «فرداي روشن» به صاحب امتيازي و مدير مسئولي داود بيات در تاريخ 1378/10/29 موفق به كسب امتياز شد و در روز سه شنبه 16 شهريور 1378 مطابق با 27 جمادي الاول 1420 و 8 سپتامبر 1999 پيش شماره اول خود را در 8 صفحه به قطع 35×50 و به قيمت 50 تومان در چاپخانه توانا چاپ و منتشر كرد. فرداي روشن به صورت هفته نامه و با روش خبري، تحليلي، ورزشي و اقتصادي با گستره توزيع سراسري به زبان فارسي و تركي منتشر مي شده است. هفته نامه فرداي روشن با انتشار 9 پيش شماره بيشترين پيش شماره ها را در طول تاريخ مطبوعات استان منتشر كرده است و البته علت آن نيز صدور مجوز انتشار موقت بوده است كه پس از انتشار 9 پيش شماره مجوز انتشار دايم نيز صادر گرديد. اين هفته نامه با انتشار 33 شماره در تاريخ 9 شهريور 1371 از انتشار بازماند و پروانه فعاليت اين نشريه طي حكمي از سوي شعبه اول دادگاه عمومي زنجان در تاريخ 1380/4/17 لغو گرديد. (قشمي، 1382، ص 108)