روز شمار تاریخ زنجان

شانزدهم بهمن

شانزدهم بهمن


1 - علاوه بر راهپیمایی های اعتراض آمیز به اقدام رژیم در بستن فرودگاه ها به روی حضرت امام، روحانیون زنجان تلگرامی در حمایت از متحصنان دانشگاه تهران ارسال کردند. مهندس بازرگان از طرف امام خمینی در تاریخ 16 بهمن 1357، به ریاست دولت موقت انتخاب شد. از آن جایی که دولت منصوب به شاه هنوز در مصدر کار بود، همه پرسی مردمی لازم بود که وی ناچار به کناره گیری شده و مسند خود را به بازرگان تحویل دهد. این همه پرسی در سراسر کشور از طریق راهپیماییهای عظیم مردمی انجام پذیرفت. در زنجان نیز چندین راهپیمایی و اجتماعی بدین منظور انجام گرفت. از جمله می توان به راهپیمایی های 16/11/57، 19/11/57، 21/11/57 و اجتماع 22/11/57 اشاره کرد.  راهپیمایی 16/11/57 با جمعیتی در حدود پنجاه هزار نفر و راهپیمایی روز 19 بهمن با جمعیت حدود صد هزار نفر انجام گرفت(بیات، 1386: 443).