روز شمار تاریخ زنجان

سی ام شهریور

سی ام شهریور


1 - هفته نامه «صداي زنجان» در 30 شهريور سال 1329 ش به صاحب ا متيازي و مدير مسئولي محمد تقي ملكيان منتشر گرديد . اين هفته نامه به طور هفتگي و با قيمت يك ريال و در چاپخا نه تواناي زنجان طبع و منتشر گرديده است . اين هفته نامه پس از انتشار 59 شماره در تاريخ 28 مرداد سال 1333 يعني در زمان كودتاي 28 مرداد تعطيل و مدير مسئول آن تحت تعقيب قرار گرفت. اين نشريه يكي از هواداران و مبارزان راه آزادي بود كه با روش خبري، سياسي و اجتماعي فعاليت مي كرد. محل هفته نامه در قيصريه دفتر نمايندگي و خبر نگاري روزنامه كيهان بوده است . البته عنوان اين هفته نامه «نامه صداي زنجان» نيز ذكر شده است . نشريه اي تحت عنوان «خار راه» به صاحب امتيازي و مدير مسئولي آقاي محمد تقي ملكيان ذكر شده است كه در ادامه به آن اشاره خواهد شد. (قشمي، 1382، ص 36)