روز شمار تاریخ زنجان

سیزدهم فروردین

سیزدهم فروردین


1 -  یکی از پر سر و صداترین وزرای دوران حکومت ایلخانان مغول در ایران در دهه پایانی سده هفتم هجری یعنی صدرالدین احمدبن عبدالرزاق خالدی زنجانی (متوفی 697 ق) است که در دو نوبت به وزارت عالی ایلخانان رسید. وی که یکی از عوامل پیروزی و به قدرت رسیدن محمود غازان خان بود، در نهایت سرنوشتی نیکوتر از اکثریت قریب به اتفاق وزرای ایلخانان مغول نیافته و به فرمان سلطان به قتل رسید. سرنوشت وی و دیگر هم رتبگان وی در راستای آشفتگی اجتماعی بسیار شدیدی است که پس از حمله و ایلغار مغول دامن گیر ایران و جامعه ایراني شده بود، بنابراین سرنوشت وزیرکشان دقیقاً در ارتباط با این مایه آشفتگی اجتماعی و سیاسی، قابل تحلیل و توجیه است. صدرالدین احمد فرزند عبدالرزاق خلدی یا خالدی است که به سبب محل تولّد خود-زنجان-خالدی زنجانی نامیده شده است. در سال 691 ق گیخاتو به پادشاهی رسید و در شهر تبریز صدرالدین زنجانی مالی عظیم پیشکش وی کرده و از طریق بوراقچین ایگاچی که مربی و پرورنده گیخاتو بود و نزد گیخاتو بسیار معتبر، طلب وزارت نمود که در همان حال شمس الدین لاکوشی نیز طالب آن منصب بود. بالاخره در ششم ذی الحجه سال 691 هـ.ق مطابق با 13 فروردين 674 منصب صاحب دیوانی در قشلاق ارّان نصیب صدرالدین گردید. فخرالدین بناکتی زمان وزارت یافتن صدرالدین را ششم ذی الحجه سال 692 ق ذکر نموده و از گفته وی با توجه به مطالب تاریخ بناکتی چنین استنباط می شود که این بار اول بود که وی به وزارت می رسید. (سلطاني، 1379، ص 35-36 )

2- حاج احمد مهدوی بنیانگذار دانشکده پزشکی زنجان، روز دوشنبه 13/1/75 دار فانی را وداع گفت. به گزارش خبرنگار پیام زنجان، ایشان یکی از همشهریان خیر بود که با صرف هزينه هاي قابل توجهي در ساخت دانشکده پزشکی زنجان مسئولان امر را یاری کردند. وی همچنین هزینه ساخت اورژانس شهید بهشتی زنجان و دو درمانگاه در منطقه کارمندان و هنرستان را متقبل شده است. آن مرحوم همچنین تصمیم داشت که هزینه احداث بیمارستان تخصصی جراحی قلب زنجان را نیز تقبل کند. (هفته نامه پیام زنجان، 75/1/15)