روز شمار تاریخ زنجان

سیزدهم شهریور

سیزدهم شهریور


1 - شماره نخست از دوره جدید هفته نامه البرز خرم منتشر شد این هفته نامه با رویکردی اقتصادی در هشت صفحه و قیمت 100تومان روی دکه ها قرار گرفت. محمد حسین مهدی خانی سرو جهانی صاحب امتیاز و مدیر مسئول این هفته نامه محلی است. (روزنامه مردم نو، 14/6/1384)