روز شمار تاریخ زنجان

سیزدهم خرداد

سیزدهم خرداد


1 - گروهي از پاسداران مسلح زنجان به اتفاق عده کثيري از مردم اين شهر در يک راهپيمايي آرام پشتيباني خود را از تيمسار مدني استاندار و پاسداران انقلاب اسلامي خوزستان اعلام کردند. در پايان اين راهپيمايي قطعنامه اي در 7 ماده صادر شد. در اين قطعنامه پاسداران خواستار تجديد نظر در احکام صادره از دادگاه انقلاب اسلامي زنجان شدند.پاسداران انقلاب اسلامي «دميرلو» زنجان نيز طي اعلاميه اي به راي هاي صادره از سوي دادگاه انقلاب اسلامي زنجان اعتراض کردند و خواستار دقت بيشتر در محاکمات اين دادگاه و مجازات عاملين کشتار، شکنجه و سرکوب مردم اين شهر شدند. (روزنامه اطلاعات، 13/3/1358)

2- هیئت نظارت بر مطبوعات در جلسه 18/3/83خود با صدور پروانه انتشار نشریه «البرز خرم» صاحب امتیازی و مدیرمسئولی محمد حسین مهدیخانی سرو جهانی موافقت کرد. این نشریه به صورت هفتگی در زمینه مسائل اجتماعی، سیاسی و فرهنگی با گستره توزیع استان های زنجان، اردبیل، آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی می تواند منتشر شود. محل چاپ این هفته نامه بر اساس مجوز صادر شده خرمدره می باشد. (روزنامه مردم نو، 1383/5/25)