روز شمار تاریخ زنجان

سیزدهم آبان

سیزدهم آبان


1 - عصر امروز هزاران نفر از طبقات مردم زنجان ضمن اجتماع در مسجد وليعصر(ع) وقايع اخير ايران را محکوم کردند سپس در صفهاي منظم به خيابانها آمدند. اين گروه در مسير بازار و خيابانهاي بابائيان، پهلوي، فرمانداري و ذوالفقاري راهپيمايي کردند. تظاهرات زنجان آرام بود و برخوردي روي نداد، ساعت 7 شب عده اي ناشناس اداره اوقاف زنجان را آتش زدند. آتش سوزي بلافاصله به وسيله ماموران آتش نشاني زنجان خاموش شد. در اين آتش سوزي تنها تعدادي پرونده سوخت(كرباسچي، 1371: 782).