روز شمار تاریخ زنجان

سوم فروردین

سوم فروردین


1 - شادروانان پهلوان رضا سیروسی و پهلوان احد مسگر از نامداران سرشناس این دسته از پهلوانان زنجان بوده اند. مرحوم پهلوان رضا سیروسی که به احتمال بسیار اولین بانی و بنیانگذار زورخانه و ورزشهای باستانی در زنجان بوده است در سال 1263 به دنيا آمده و در سوم فروردین 1339 در دروازه رشت زنجان، به درود حيات گفت. (جمالي، 1373، ص 143)