روز شمار تاریخ زنجان

سوم بهمن

سوم بهمن


1 - استاد محمد قاسم رستمخانی به سال 1302 در زنجان تولد یافت، بعد از چندین سال مشق تار به حالت خود جوش در سال 1317 با مرحوم علی آقا پاوندپور که در بین اهل هنر آن زمان به مشدعلاقا (مشهدی علی آقا) معروف بودند آشنا شد. استاد محمدقاسم رستمخانی هنر جویانی نیز در آن زمان تربیت کرده اند که از جمله آنها می توان از آقایان وجیه الله رستگار، منوچهر پرتوی، فضل الله سیاحی، منچهر دارایی و عده ای دیگر نام برد. این معلم بزرگ ادب، هنر و اخلاق در روز سوم دی ماه 1377 چشم از جهان فانی فروبست(ارغوانی فرد، 1381: 262).