روز شمار تاریخ زنجان

سوم بهمن

سوم بهمن


 برگزاري نخستین جشنواره برون استانی مدیریت میراث فرهنگی استان زنجان در جزيره قشم(1381)