روز شمار تاریخ زنجان

سوم آذر

سوم آذر


1 -  از سوي دادگاه انقلاب اسلامي زنجان اطلاعيه اي بدين شرح انتشار يافت. به موجب حکم دادگاه انقلاب اسلامي زنجان کليه اموال و املاک محمود ذوالفقاري به نفع بنياد مستضعفان زنجان مصادره گرديده است. بنابراين کساني که با مشاراليه حسابي دارند و يا مستاجر ايشان هستند به بنياد مستضعفين زنجان مراجعه کنند تا ترتيب تسويه حسابها داده شود. يادآوري مي کند که دوائر اثر ثبت اسناد و املاک ايران حق هيچگونه نقل و انتقال و معامله اموال نامبرده را بدون اجازه بنياد مستضعفان زنجان ندارند(بيات، 1386: 488)