معاونت فضای مجازی

سواد رسانه ایآدرس کوتاه :


تولیدات معاونت فضای مجازی مرکز زنجان

تولیدات معاونت فضای مجازی مرکز زنجان
مدت وبدئو: 0:17
مدت ویدئو: 02:11
بناهای تاریخی زنجان
زنجان قدیم
زنجان قدیم
زنجان قدیم
مدت ویدئو:05:04