یادداشت ها

زنجانی ها، با اتوبوس قهرند؛ یا اتوبوس ها، با زنجانی ها، قهرند!

زنجانی ها، با اتوبوس قهرند؛ یا اتوبوس ها، با زنجانی ها، قهرند!زنجانی ها، با اتوبوس قهرند؛ یا اتوبوس ها، با زنجانی ها، قهرند!
رئیس کمیسیون حمل و نقل عمومی و خدمات شهری شورای اسلامی شهر زنجان گفته است که«90 درصد زنجانی ها با اتوبوس قهرند.» این جمله خبر از یک واقعیت دارد و آن اینکه، مردم زنجان از اتوبوس های شهری کمتر استفاده می کنند؛ اما واقعیت پنهان آن، در عملکرد اعضای شورای شهر و شهرداری زنجان نهفته است که نتوانسته اند حمل و نقل عمومی بخصوص اتوبوسرانی زنجان را سامان دهند. برای آشتی مردم با اتوبوسها، حرف زدن چاره کار نیست بلکه 1- «جانمایی و احداث مناسب ایستگاه»، 2- «اتوبوس های نو و تمیز»، 3- «سرعت مطمئنه اتوبوسها» و 4- «نظم در زمان سفر»، چاره کار است.
 

آدرس کوتاه :


صد کلمه