روز شمار تاریخ زنجان

دوم فروردین

دوم فروردین


1- فرزند شیخ الاسلام میرزا نصرالله بن حاج میرزا عبدالرحیم بن محمد بن علی در روز جمعه 23 ماه شوال المکرم 1303 برابر دوم فروردين 1333 در شهر زنجان تولد یافت. تحصیلات ابتدایی را در همان شهر آغاز نمود و بعد از فرا گرفتن مقداری از علوم عربی و منطق و غیره، متون فقیهیه و اصولیۀ متداوله و کمی از علوم معقول و حکمت و فلسفه عالیه در نزد استاد علامه آقا میرزا مجید حکمی زنگانی که از شاگردان فاضل مرحومین میرزا ابوالحسن جلوه و آقا علی مدرس بود فرا گرفت و قدری از اصول و فقه خارج را از علامه مرحوم میرزا عبدالله بن احمد زنگانی اصل که مدتها در عراق عرب متوطن بود. و از شاگردان فاضل مرحوم سید اجل و بزرگوار حاج میرزا محمد حسن شیرازی می بود. مرحوم شیخ الاسلام در 15 رجب سال 1374 در تهران به سکته قلبی درگذشت و در قبرستان شیخ عبدالکریم در قم مدفون گردید. (نيرومند، 1385، صفحات 91-94)