روز شمار تاریخ زنجان

دوم شهریور

دوم شهریور


1 - در این کنفرانس حدود 600 نفر از اساتید، محققان، دانشجویان کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری فیزیک شرکت داشتند.این تعداد از میان بیش از 2000 متقاضی توسط کمیته علمی و کمیته اجرایی انتخاب شده بودند. کنفرانس فیزیک ایران امسال به افتخار استاد یوسف ثبوتی فیزیک دان زنجانی و چهره سرشناس جامعه فیزیک کشور که 52 سال از عمر پر برکت خود را در مسیر اعتلای علمی کشور مصروف داشته اند، «کنفرانس ثبوتی » نامیده شده بود. (هفته نامه بهار زنجان، 81/6/7)