روز شمار تاریخ زنجان

دوم اسفند

دوم اسفند


1 -  امیر خسرو دارایی متخلص به خسرو فرزند مرحوم خسرو میرزا پنج ماه پس از فوت پدرش در سوم شعبان 1310 قمری برابر با 2 اسفند 1271 به درگذشت شهریور ماه سال 1332 هجری قمری در قلعه بنا رود طارم به دنیا آمد. کودکی خود را تحت سرپرستی عموي بزرگ خود ابراهیم میرزا گذراند همچنین تحصیلات مقدماتی را در قریه گوهر و بقیه درس خود را در زنجان به اتمام رسانید. وی سالها با علامه زمان و محقق مرحوم حاج میرزا عبدالله ضیایی مصاحبت نمود. امیر خسرو پس از پایان تحصیلاتش وارد کادر جدید التاسیس نظام شد. وي به مدت دو سال و نیم نایب الحکومه طارم بود و در خدمت به شهر و کشورش سالهای زیادی با میرزا کوچک خان همکاری کرد. در سال 1324 دختر فاضله اش را از دست داد و همین ضرینی بس بزرگ بود وي در شهريور 1332 درگذشت. از آثار گرانبهای امیر خسرو.1-کتاب شکرستان 2- منظومه مردان خاور، 3- مثنوی انیس العشاق حاوی مضامین عشقی وادبی، 4- غزلیات و قصاید و حکایات و امثال که بالغ بر 27 هزار بیت است، 5- ارمغان زندان یا مرزبان نامه منظوم و 6- منظومه «عمر دوباره» که به علت اعتشاش ذهن و حواس ناتمام مانده است. (نيرومند، 1347، ص 74)