روز شمار تاریخ زنجان

دوازدهم مرداد

دوازدهم مرداد


 

1 - آقا میرزا ابراهیم حکمی ریاضی فلکی زنگانی«ارثما طیقی» معروف به «عسگر» و «صفار » در حدود سال 1272ه.ق در شهر زنگان در یک خانواده تاجر و ثروتمند به دنیا آمد عالمی فقیه، ریاضی دانی متبحر، فیلسوف الهی، زاهد، عارف و از علمای شهر زنگان و مروجان نامی این شهر بشمار می آمد. علم و مراتب تقوی ایشان زبانزد عموم مردم شهر بود. تاریخ وفات آن شادروان را صبح دوشنبه 13 رمضان 1351 برابر با 12 مرداد 1311=1932/م در شهر تهران نوشته اند. (نيرومند، 1385، ص106)