روز شمار تاریخ زنجان

دوازدهم شهریور

دوازدهم شهریور


1 - در همان ماههای سال 1324 سال که حزب توده در تهران و استانها به کشمکش های سیاسی با دولت های وقت و تحکیم موازین مرامی و حزبی خود پرداخته بود به ناگهان روز 12 شهریور بیانیه حزب یا «فرقه دموکرات آذربایجان» به دو زبان ترکی و فارسی در سراسر آذربایجان و زنجان منتشر شد و مردم زنجان با خواندن اعلامیه «دمکرات فرقه سی» متوجه شدند که باید در انتظار روزهای بحرانی و پر حادثه ای باشند. (بيات، 1386، ص 241)