روز شمار تاریخ زنجان

دوازدهم بهمن

دوازدهم بهمن


1 - سفرنامه و يادداشت ها و خاطرات «آگوستس هنري مونسي» دبير دوم سفارت بريتانيا در شهر وين اتريش مي باشد، كه گويا طيّ يك مأموريت از طرف وزارت خارجه انگلستان، فري را در سال هاي 71-1870 م به ايران انجام داده است. ذيلاً قطعه مربوط به اين استان براي نخستين بار از متن انگليسي آن به فارسي برگردانده شده و تقديم مي گردد؛ خاطرات «مونسي» از اين خطّه سرسبز بيش تر منحصر در قضاياي شورش بابي ها در «زنجان» در سال هاي نخستين حكومت «ناصرالدين شاه» است كه به جهت احتراز از تطويل عجالتاً آن بخش حذف و به آثار و مجموعه هاي ديگر احاطه داده مي شود. گفتني است اين سفرنامه د سال 1872 م در لندن منتشر گرديده است. وي مي نويسد: «اول فوريه {1871 م}: «زنجان» كه شهري مهّم به شمار مي رود با ديواري گٍلي و بر اساس سبك ايراني ساخته شده است، تنها چيزي كه ديدم آن بود، چون بلافاصله شهر را ترك كردم»(متقی، 1382: 229-230).

2- تغییر ناگهانی هوای زمستانی، ریزش برف سنگین؛ طوفان و کولاک بی سابقه و سهمگین 18 ساعته و به دنبال آن به محاصره افتادن قطار حامل حکمت وزیر مشاور وقت و سرتیپ علوی نژاد و افسران و درجه داران همراه آنها و صدها مسافر دیگر در تاریخ 12/11/1327 در منطقه قروه تاکستان مبنا و نقطه آغاز ترویج و پیشرفت ورزش اسکی در زنجان می باشد(جمالي، 1373: 34).