روز شمار تاریخ زنجان

دوازدهم اردیبهشت

دوازدهم اردیبهشت


1 -  اولين شماره هفته نامه شهنواز در تاريخ 12 ارديبهشت سال 1328 ه ش به صاحب امتياز ي آقاي جواد مقدمي و به سردبيري آقاي كريم زعفري پا به عرصه مطبوعات نهاد، اين هفته نامه در قطع روزنامه اي و به اندازه 30 × 42 سانتيمتر در چهار صفحه در چاپخانه تواناي زنجان واقع در خيابان فردوسي و با چاپ سربي طبع و منتشر گرديد، اين هفته نامه سه شنبه ها منتشر مي شده و جاي اداره آن در زنجان خيابان پهلوي سابق بوده است. « شهنواز» چندين شماره فوق العاده را نيز در دو صفحه با عنوان «فوق العاده شهنواز» با صاحب امتيازي جواد مقدمي و سر دبيري محمد تقي ملكيان (صاحب امتياز هفته نامه صداي زنجان) منتشر
مي كرده است كه يكي از اين شماره در روز چهار شنبه 27 اسفند ماه 1331 منتشر گرديده كه شماره مسلسل 3 در آن درج شده و دفتر اداره نشريه بازار قيصريه عنوان گرديده است . قطع شماره فوق العاده بزرگتر از قطع شماره هاي عادي بوده و در33×50 سانتيمتر در چاپخانه نور قزوين چاپ و منتشر گرديده است. در شماره فوق العاده شهنواز در تيتر اول خطاب به دكتر مصدق آمده است: «آقاي مصدق بهترين عيدي شما بملت ايران اخراج مستشاران آمريكايي است» البته آگهي جالب توجهي نيز در آن شماره درج شده كه مربوط به هفته نامه صداي زنجان بوده است: «روزنامه صداي زنجان عنقريبا با نام ديگر به سبك گذشته انتشار خواهد يافت.» در نهايت اينكه شهنواز از جرايد كثير الانتشار محلي بوده است كه از سال 1328 به مدت 4 سال با انتشار 191 شماره در كودتاي ننگين آمريكاي 28 مرداد 1332 تعطيل شده و مدير آن تحت پيگرد قرار گرفت. (قشمي، 1382، ص 32)

2- اعضاي دادگاه انقلاب اسلامي زنجان با ارسال تلگرافي به دادستان کل انقلاب استعفاي خود را اعلام کردند. سادات باريکاني دادستان انقلاب اسلامي زنجان در اين مورد گفت که علت استعفاي اعضاي دادگاه انقلاب دخالت افراد غير مسئول در امور دادگاه است و بازگشت اعضاي دادگاه به مشاغل خود در دادگستري زنجان نيز به وزارت دادگستري اطلاع داده شده است. ظاهراً اقدامات گروههاي مختلف در زنجان پيرامون آزادي سرهنگ مسعودي معاون سابق شهرباني اين شهر باعث استعفاي دسته جمعي اعضاي دادگاه انقلاب اسلامي زنجان شده است. (روزنامه اطلاعات، 58/2/12)

4 -  هیئت نظارت بر مطبوعات کشور در جلسه مورخ 81/2/12 خود با انتشار فصل نامه «عقل سرخ» به صاحب امتیازی و مدیر مسئولی عزت الله نصیری موافقت کرد. این فصل نامه با روش تحلیلی و پژوهشی در قطع مجله ای در زمینه علوم انسانی (فلسفه) می تواند در زنجان توزیع گردد. (هفته نامه پيام زنجان، 1382/2/4)