روز شمار تاریخ زنجان

دهم مهر

دهم مهر


1 - کتیبه سنگی فرمان تخفیف مالیاتی به رعیت خالصه، ولایت خمسه در عهد ناصرالدین شاه قاجار به تاریخ 1302ه.ق شناسایی شد. پرستو قاسمی اندرود از پژوهشگران میراث فرهنگی زنجان اعلام نمود: این کتیبه سنگی از جنس مرمر به ابعاد 5/39×59 سانتیمتر به خط نستعلیق برجسته در 9 سطر به کلمه هو و آیه 4 سوره جمعه آغاز شده است. این کتیبه در سر درب ورودی مسجد سید زنجان از راسته قیصریه نصب بوده است. (هفته نامه پیام زنجان،82/7/10)