روز شمار تاریخ زنجان

دهم فروردین

دهم فروردین


1 - در روز 57/1/10 علاوه بر این که وضعیت روز گذشته، یعنی تعطیلی مغازه ها (بازار و خیابان) ادامه یافت، شرکت کنندگان در مجلس یادبود شهدای تبریز (که از ساعت 10 صبح تا 12 ظهر در مسجد جامع تشکیل یافته بود) هنگام خروجی با وجود این که سخنران مردم را به آرامش توصیه کرده بود، اقدام به تظاهرات در خیابان پهلوی نمودند. آنان در مسیر خود شیشه های بانکهای صادرات، سپه و رفاه کارگران را شکستند و یک بسته مواد آتش زا به داخل بانک سپه پرتاب نمودند که آتش توسط کارکنان بانک خاموش شد. آنان هم چنین درصدد حمله و آتش زدن اتاق اصناف شهر بودند که توسط پلیس از حرکت آنها جلوگیری به عمل آمد. (بيات، 1386، ص 313)