معاونت فضای مجازی

در مواجهه با سیل چه کار کنیم .


دانلود


دانلود


دانلود


دانلود


دانلود


دانلود


آدرس کوتاه :


تولیدات معاونت فضای مجازی مرکز زنجان

مدت ویدئو: 5 دقیقه و 25 ثانیه
زیارت به نیابت از شهیدان
فضای مجازی مرکز زنجان
مدت ویدئو:4 دقیقه و 47 ثانیه
زیارت به نیابت از شهیدان
مدت ویدئو:3 دقیقه و 42 ثانیه
زیارت به نیابت از شهیدان
پوستر