یادداشت ها

خیابان، خیسِ عرقِ شرم از این همه اسراف بود!

خیابان، خیسِ عرقِ شرم از این همه اسراف بود!


کمبود آب، چالش و بحران امروز و فردای ایران است. برای اصلاح الگوی مصرف، دولت، مردم، کشاورزان و بخش خصوصی وظیفه دارند. دیشب به چشم خود دیدم نگهبان یکی از ادارات دولتی(فعلا محفوظ!) با چه همتی! شیلنگ آب در دست، تمام محوطه را شسته بود و خیابان خیسِ عرقِ شرم از این همه اسراف بود؛ آن نگهبان، مقصر نیست؛ مقصر، سیستم اداری است که صرفه جویی را آموزش نداده و مستوجب تنبیه نکرده است؛ مردم، چشمشان به رفتار دولت و مردم است، پس هر دو به خاطر فرزندانمان، صرفه جویی کنیم.

آدرس کوتاه :


صد کلمه