یادداشت ها

خواهی "بشوی" یا "نشوی" رسوا، همرنگ جماعت شو!

خواهی "بشوی" یا "نشوی" رسوا، همرنگ جماعت شو!


نوروز می شود و همه ما، به دنبال تحول در خود، خانواده و جامعه هستیم تا همپای سمفونی طبیعت، بتوانیم زمزمه زیبای آبشارها، نغمه خوش الحان پرندگان و رنگین کمان سبز گلها و سبزه ها را در درون زندگی خود بپرورانیم و بتوانیم یک جامعه زیبا داشته باشیم. باید اعتراف کرد که عبارت "خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو"، یک فضای چشم و همچشمی را در نازل ترین سطح، بر ما تحمیل کرده است و چه خوب که در کارهای پسندیده، همرنگ جماعت شویم. حذف "آجیل" از سفره نوروز، شاید یکی از این، همرنگ شدنهای مثبت باشد

.

آدرس کوتاه :


صد کلمه