معاونت فضای مجازی

خشونتآدرس کوتاه :


تولیدات معاونت فضای مجازی مرکز زنجان

مدت ویدئو:4 دقیقه و 47 ثانیه
زیارت به نیابت از شهیدان
مدت ویدئو:3 دقیقه و 42 ثانیه
زیارت به نیابت از شهیدان
پوستر
مبارزه با قاچاق کالا و ارز
مدت ویدئو:2 دقیقه و 56 ثانیه
زیارت به نیابت از شهیدان