روز شمار تاریخ زنجان

بیست و پنجم اسفند

بیست و پنجم اسفند


1 - در تاریخ روز جمعه 1323/12/25 باشگاه ورزشی راه آهن زنجان با انجام سابقه دوستانه فوتبال و والیبال بین تیمهای راه آهن و دبیرستانهای زنجان در زمین ورزشی واقع در قسمت شمالی و شرقی ساختمانهای اداری راه آهن افتتاح گردید. (جمالی، 1373، ص 64)

2- بنایی که امروزه به خانه ذوالفقاری ها ی زنجان مشهور است، در واقع در امات بیرونی مجموعه خانه های خاندان ذوالفقاری است، که زمانی در قلب شهر زنجان جای گرفته بود. شش بنای اندرونی به همراه این عمارت باشکوه بیرونی و دالانی که راه ارتباطی این بنا ها بوده، مجموعه را شامل می شده که مأمن یکی از خانواده های متنفذ زنجانی در عرصه ملی و منطقه ای بوده است. این خاندان که از زمان نادرشاه افشار به بعد نسل اندر نسل از سرداران و فرماندهان سپاه ایران بوده، در زنجان و توابع آن مالک چند صد پارچه آبادی و زمین های وسیع کشاورزی بوده اند و عمدتا" از عواید مالکانه و تولید محصولات کشاورزی ارتزاق می نمودند. اگر چه تعداد رجال سیاسی این خاندان در دوره های مختلف و ثروت خانوادگی از اسباب شهرت این خاندان به حساب می آمده ولی اشتهار این خانواده به تدین و برگزاری مراسم بزرگ مذهبی در شهر زنجان و رشادتهای محمود خان ذوالفقاری و برادرانش در آزاد سازی شهر زنجان از دست فرقه دموکرات آذربایجان، از دلایل محبوبیت این خاندان در میان زنجانی ها می باشد. از طرفی، برخی از زنجانی ها تکیه بر زمین داری و اقتصاد کشاورزی را از سوی این خانواده مهمترین مانع در راه صنعتی شدن و پیشرفت اقتصادی شهر زنجان می دانند. پس علم به این که بخش مهمی از یکصد سال تاریخ زنجان در این عمارت و در رابطه با این خاندان رقم خورده است، اداره میراث فرهنگی زنجان آن را از لحاظ تاریخی و اجتماعی دارای ارزشهای بسیاری تشخیص داده و به منظور حفظ آن در حافظه تاریخی شهروندان زنجانی و سایر ایرانیان در تاریخ 75/12/25 به شماره 1852 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. (هفته نامه شهاب زنجان، 1381/3/1)

3 - اثر تاریخی بنای توفیقی واقع در شهرستان زنجان محله غریبه بالا(یو خاری غریبه) نزدیک دروازه رشت در تاریخ 78/12/25به شماره 2664 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسید. (هفته نامه امید زنجان،-1379/4/29)