روز شمار تاریخ زنجان

بیست و هفتم مرداد

بیست و هفتم مرداد