جهش تولید | شنبه، ۱۶ فروردین ۱۳۹۹

بیست و هفتم فروردین - صفحه داخلی روابط عمومی

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بیست و هفتم فروردین

بیست و هفتم فروردین


 

1 - روزنامه سفر آذربايجان كه به دافع الغرور نام گذاري شده، اثري است بسيار بديع، جالب و خواندني از «عبدالعلي اديب الملك» (1302-1243 ق) از خاندان «مقّدم» مراغه اي برادر «محمّد حسن خان اعتمادالسلطنه» است؛ اين سفرنامه يكي از آثار مفيد عصر ناصري است؛ كه گفته شده در سال 1275 ق به علّت فسادي كه از ناحيه ي «ميرزا صادق خان» قائم مقام در امر پيشكاري آذربايجان پيدا شده بود، «اديب الملك» از طرف «ناصرالدن شاه» مأمور شد تا به آنجا رفته و به قضيّه رسيدگي كند؛ وي از آغاز سفر بر آن شد كه روزنامه اي از وقايع سفر و اطّلاعات مربوط به مأموريت خود بنويسد؛ اين برنامه يكي از جالبترين سفرنامه هاست كه بخش قابل توجّهي از آن خصوص سرزمين دل انگيزمان «استان زنجان» نگاشته شده است و قطعاً از نظر جايگاه در رديف ممتازين قرار خواهد گرفت، اين سفرنامه حاوي اطّلاعات فراواني از اين قطعه از خاك ايران عزيز ما م باد كه براي اهل نظر از مفيدترين منابع مي تواند باشد. اديب الممالك مي نويسد: «از «سلطانيه» تا شهر «زنجانظ شش فرسنگ است و رسيدن ما به منزلم قصد و آهنگ در روز جمعه سيزدهم شهر رمضان المبارك {1275 ق} مطابق 27 فروردين 1238 سه ساعت از دسته گذشته {9 صبح} از عمارت «سلطانيه» حركت كرده عزيمت «زنجان» نمودم و آن راه مي پيمودم، از صفاي سبزه ي كوه و دشت و تفرّج ان ملك و كشت با زحمت روزه خاطرم اسوده گشت و غمانم فرسوده، همه جا با ياران صحبت مي كردم و راه مي سپردم تا به سر نهر «سمان ارخي» كه يه فرسنگي شهر «زنجان» است، رسيدم. (متقي، 1382، ص 171)

 

 


پل های ارتباطی با مرکز

روابط عمومی

شماره تماس:

شهر زنجان 162

سایر شهرستان ها:

32162666

کانال سروش: zanjan_irib@

پیامک

30000241

معاونت سیما

شماره تماس:32162230

کانال برنامه خانواده:

khanevadeh.eshragh@

معاونت صدا

کانال سروش

radio.zanjan@

 

شماره تماس:32162234

معاونت خبر

کانال سروش

zanjaniribnews@
 

شماره تماس:32162226

معاونت فضای مجازی

کانال سروش

@iribzanjan

شماره تماس:32162251

پست الکترونیکی:infoplanning-zan@irib.ir

تلفن مرکز

33770033-5

32162011-7

آدرس مرکز:زنجان-خیابان خرمشهر-صداوسیمای مرکز زنجان

کد پستی:4515883815