روز شمار تاریخ زنجان

بیست و هفتم شهریور

بیست و هفتم شهریور