روز شمار تاریخ زنجان

بیست و هفتم تیر

بیست و هفتم تیر