روز شمار تاریخ زنجان

بیست و هفتم اردیبهشت

بیست و هفتم اردیبهشت