روز شمار تاریخ زنجان

بیست و هفتم آبان

بیست و هفتم آبان