روز شمار تاریخ زنجان

بیست و هشتم مرداد

بیست و هشتم مرداد


1 -  تمام نشریاتی که در زنجان و طي سال های قبل از 28 مرداد 32 منتشر می شدند به تعطیلی کشانده شدند. اين تعطيلي تا روز دوشنبه اول ارديبهشت سال 1359 و پس از وقوع انقلاب اسلامي ايران ادامه داشت. (قشمي، 1382، ص 16)

2-  دادستان انقلاب اسلامي زنجان، توسط چند ناشناس ترور شد. حسين مجتهدي علائي دادستان انقلاب اسلامي زنجان که از ناحيه سينه مجروح شده بود به بيمارستان شفيعيه زنجان انتقال يافت و تحت درمان قرار گرفت و از مرگ نجات يافت. (روزنامه اطلاعات، 58/5/28)