روز شمار تاریخ زنجان

بیست و هشتم دی

بیست و هشتم دی


1 -  نخستين شماره هفته نامه عهد كيان در روز شنبه 28 ديماه سال 1330 ش قدم به عرصه مطبوعات  نهاد. صاحب امتياز و مدير اين هفته نامه آقاي حبيب الله صحت پور از شاعران و اديبان زنجاني بوده اند كه در اغلب شماره ها غزليات و اشعاري از ايشان به چاپ رسيده است شماره  دوم عهد كيان نيز پس از يك هفته در روز شنبه 5 بهمن ماه 1330 ش در 4 صفحه و در اندازه 27 × 5/28 سانتي متر در چاپخانه توانا چاپ و منتشر شد و از ويژگيهاي ظاهري آن اين است كه لوگوي  (عنوان) نشريه در وسط صفحه قرار گرفته و در سمت  راست  عنوان شناسنامه در سمت چپ وجه اشتراك هفته نامه درج گرديده است در زير عنوان نشريه در يك خط افقي آمده است «مقالات وارده مسترد  نمي شود»، « به هيچ حزب جمعيتي بستگي ندارد»، « و روزنامه در حك و اصلاح مقالات وارده آزاد است» و در پايين تر از آن باز در يك خط افقي سال انتشار شماره انتشار و تاريخ انتشار هفته نامه درج شده است در شناسنامه محل اداره نشريه كه در كوچه بيمارستان شهناز قرار دارد اشاره  شده و در روبه  روي آن وجه اشتراك ساليانه 120 ريال، ششماهه 60 ريال و تك شماره 5/1 ريال آمده است اين نشريه هر هفته يك شماره  شنبه ها منتشر مي شده است. عهد كيان «با روش سياسي، ادبي، خبري و اجتماعي پس از انتشار از 28 ديماه 1330 تا ارديبهشت  سال 1331، پس از نشر 14 شماره تعطيل و براي هميشه  به تاريخ پيوست(قشمي، 1382: 67).