روز شمار تاریخ زنجان

بیست و هشتم خرداد

بیست و هشتم خرداد


1 - یکی از مسائل مبتلا به زنجان در تاریخ معاصر، وجود تعداد قابل توجهی بهایی در این شهر بوده است. قیام سید علی محمد باب و اعزام قشونی از طرف امیرکبیر صدر اعظم دوره ی ناصری، گواهی بر این مدعاست. در نتیجه چنین سابقه ای این شهر در تبلیغات ضد بهایی همواره مورد توجه اولیای مذهب شیعه دوازده امامی بوده است. در سال 1327، از طرف تعدادی از اهالی زنجان از آیت الله کاشانی درخواست شد مبلغانی را به زنجان اعزام کنند. ایشان دو نفر به نام سید مرتضی و سید مصطفی خلخالی را با عنوان مبلغ اسلامی به زنجان فرستاد. نامبردگان در روز 28/3/27، مصادف با دهم شعبان، در مسجد سید (جامع) زنجان  به منبر رفتند. آنان در تبلیغ خود ضمن دعوت مردم به اتحاد و اتفاق، به یهودیها حمله کردند و متذکر شدند این جماعت به قدری در کشور نفوذ پیدا کرده اند که روزهای شنبه به علت روز تعطیلی کلیمی ها، کلیه بانکهای ایران فلج می گردد. سپس از بهایی ها انتقاد نمودند و اظهار داشتند اگر چه کاری نسبت به آنان نمی توان کرد لااقل مسلمین باید از آنها قطع رابطه کنند. اظهارات سخنرانان مذکور در بین بهاییان موجی از وحشت و اضطراب ایجاد کرد و برای مدتی موجب مکاتباتی بین روسای قوای امنیتی کشور شد. (بيات، 1386، ص 121)