روز شمار تاریخ زنجان

بیست و هشتم بهمن

بیست و هشتم بهمن


1 -  نخستین جشنواره شعر و قصه استان زنجان برگزار شد. جشنواره از اوایل آذر ماه شروع به کار کرد، و دارای چهار بخش شعر ترکی، شعر فارسی، مدح و مرثیه چهارده معصوم و داستان کوتاه بود. تعداد آثار رسیده به جشنواره 90 اثر بود. هیئت داوران متشکل از آقایان هوشنگ جعفری، علی بیانی، محمد رضا پریشی، رامین سلطانی، هادی وحیدی بودند. جشنواره در 28 بهمن ماه برگزار شد(هفته نامه پیام زنجان، 1379/12/11).