روز شمار تاریخ زنجان

بیست و هشتم اردیبهشت

بیست و هشتم اردیبهشت


1 - شمس زنجانی مدیر جمعیت ملی مبارزه با استعمار که از چندی قبل مریض و بستری بود روز دوشنبه 28 اردیبهشت 1332 در تهران بدرود حیات گفت. فقید سعید یکی از آزاد مردان و آزادیخواهان حقیقی ایران بوده و در تمام دوران زندگانی خود خدمات شایان و فراموش نشدنی به آزادی و فرهنگ کشور کرده اند. (نيرومند، 1385، صفحات 640-641)