روز شمار تاریخ زنجان

بیست و هشتم آذر

بیست و هشتم آذر


1 - مجوز انتشار اين هفته نامه به صاحب امتيازي آقاي مصطفي ناصري در 24/3/1367 صادر گرديد. اما اولين پيش  شماره آن در روز دوشنبه 28 آذر ماه سال 1367 برابر با  9 جمادي الاول 1408 و 19 دسامبر 1988 ميلادي به قيمت تك شماره 20 ريال در  4 صفحه منتشر گرديد. هر چند ترتيب انتشار آن به صورت هفته نامه بود، اما ابتدا به صورت  ماهنامه انتشار مي يافت. پس از يك ماه دومين پيش شماره پيام زنجان در روز چهارشنبه 28 دي ماه 1367 برابر با 10 جمادي الثاني 1401 ق و 18 ژانويه 1989 م منتشر گرديد. نهايتا اينكه پس از انتشار دو پيش شماره، اولين شماره ماهنامه پيام زنجان در روز پنج شنبه  27 بهمن ماه 1367 برابر با  رجب  1409 با  قيمت تك شماره 20 ريال منتشر گرديد. پس از انتشار 8 شماره پيام زنجان در سرمقاله خود با  عنوان در پيام زنجان در آستانه تحول جديد «خبر از تبديل ماهنامه به دو هفته  نامه مي دهد و اين  تحول در دي ماه 1368 به وقوع پيوست  و از روز شنبه 6 دي ماه 1368 اين  ماهنامه به دو هفته نامه تبديل گرديد. اين هفته نامه كه ابتدا به طور  كامل سياه و سفيد چاپ مي شد؛ از شماره 14 به صورت دو رنگ چاپ شد و قطع نشريه نيز كه (70 × 50) اعلام شده بود چندين بار تغيير يافت. پيام زنجان پس از انتشار 77 شماره در قطع  روزنامه مدتي نيز انتشار به قطع مجله اي را تجربه كرد و دور جديد پيام زنجان در قطع مجله اي در اول مرداد 1372 ( سال پنجم، پيش شماره  اول در 20 صفحه ) آغاز گرديد. پيام زنجان پس از انتشار 23 شماره به قطع  مجله  اي و شكست طرح مزبور در تاريخ 15 شهريور 1373، شماره 24، شماره مسلسل 102 در 8 صفحه به قطع روزنامه اي با  تك شماره 100 ريال به انتشار خود ادامه داد. در اين زمان آقاي كريم زعفري كه معرفي وي در بخش مربوط به هفته نامه شهنواز ذكر شد. اقدام به انتشار سلسله مطالبي تحت عنوان، سيماي سخنوران زنجان كردند. كه متاسفانه به علت فوت  ايشان در تاريخ 24/12/1376 اين سلسله مطالب نيمه كاره ماند و آقاي سعيد رضا  بيات عهده دار ادامه اين  مطالب شدند. دو هفته نامه پيام زنجان در تاريخ 15 فروردين 1375 شماره مسلسل 136 اقدام به انتشار هفتگي در 8 صفحه كرد و از آن زمان تا كنون همه هفته در دكه هاي مطبوعاتي حضور مستمر داشته است  و يادداشت هفته (سر مقاله) همه هفته به صورت ثابت چاپ شده است. پيام زنجان  با افت و خيزهاي فراوان در صفحه آرايي و كاهش و افزايش تعداد صفحات و تغيير قطع آنها و نيز تجربه انتشار به قطع مجله اي پس از چند سال انتشار موفق گرديد به يكي از هفته نامه هاي خوب و داراي استخوان بندي محكم چه به لحاظ مطالب و چه به لحاظ صفحه آرايي و نيز جذب آگهي گردد و اين هفته نامه هم اكنون در اندازه (70 × 50) و در 8 صفحه منتشر مي گردد. پيام زنجان اولين نشريه اي است كه توانسته سابقه اي بيش از يك دهه{هم اکنون سه دهه} را  براي خود ثبت  كند و تاكنون اين مداومت انتشار بين مطبوعات استان در طول تاريخ مطبوعات بي سابقه بوده است(قشمي، 1382: 85).

2- فصلنامه «زنگان» به صاحب امتيازي و مدير مسئولي آقاي مهدي افضلي و ترتيب انتشار سه ماهه با روش خبري، تحليلي، اطلاع رساني و پژوهشي در زمينه علوم انساني و با گستره توزيع  در زنجان، آذربايجان غربي و شرقي، اردبيل و تهران به زبان فارسي، تركي و انگليسي به صورت مجله اي  و در قطع وزيري در تاريخ 28/9/1378 موفق به  كسب امتياز گرديد. اما به علت  ادامه تحصيل مدير مسئول آن آقاي مهدي افضلي در خارج از كشور انتشار آن آغاز نگرديد. و با وجود تاسيس دفتر فصلنامه در دروازه ارك زنجان هنوز هيچ شماره اي از اين فصلنامه تخصصي  منتشر نگرديده است(قشمي، 1378: 117).