روز شمار تاریخ زنجان

بیست و نهم دی

بیست و نهم دی


1 - بیشترین حمایت از دولت مصدق در بین بازاریان، فرهنگیان و دانش آموزان بود. در تاریخ 29/10/31، جمعی از فرهنگیان متن تلگرافی در حمایت از دولت دکتر مصدق تهیه کردند(بيات، 1386: 80).
2- روز 57/10/29، زنجان شاهد یکی از بزرگترین راهپیمایی های خود بود. در این روز بیش از دویست هزار تن از مردم زنجان و دهها روستای تابع آن دست به راهپیمایی عظیمی زدند. مردم خواهان برقراری حکومت اسلامی شدند و اسامی بسیاری از معابر و میادین، موسسات و ادارات را تغییر دادند»(بیات، 1386: 433-434).