روز شمار تاریخ زنجان

بیست و نهم مهر

بیست و نهم مهر


1 - وقتی در 29 مهرماه 1324 گردانندگان فرقه دموکرات، نخستین کنگره خلق آذربایجان را گشودند و تشکیلات این فرقه در آذربایجان و زنجان به مسلح کردن افراد خویش پرداختند دولت مرکزی به ریاست حکیم الملک به نیکی می دانست که طرح تصرف شهرها به وسیله فرقه آغاز شده است به همین جهت در 25 آبان ماه یک ستون از قوای نظامی از تهران به طرف قزوین حرکت می کند و روز 29 آبان ماه قوای شوروی مانع حرکت این نیرو شده و سرهنگ اسمیرنوف روسی صریحاً به آنان اخطار می کند که باید متوقف باشند و تلاش دولت حکیمی و فعالیت علاء نماینده ایران در مجامع بین المللی نمی تواند راهگشای این مشکل باشد. با متوقف شدن قوای اعزامی در شریف آباد قزوین مسلّم شد که شهرهای آذربایجان یکی پس از دیگری سقوط خواهند کرد چرا که در همان روز حرکت نیرو از تهران، پادگان سراب به وسیله دموکراتها تار و مار گشته و قبل از آن شهر میانه در چهارم آبان ماه به تصرف آنان درآمده بود. (بيات، 1386، ص 110)
2- تعطيلي بازار و کليه مغازه هاي شهر، مدارس، شعبه هاي بانک در بازار، انستيتو تکنولوژي و خدمات، دانشسراهاي راهنمايي تحصيلي و مقدماتي وارد چهارمين روز خود شد. هنوز تانکها و خودروهاي ارتشي در نقاط حساس شهر مستقر هستند و سربازان با ماشين هاي نفر بر در سطح خيابانهاي شهر گشت مي دهند. (روزنامه اطلاعات، 57/7/29)
3 - روحانیون بودند از بازاریان درخواست کردند که از روز شنبه، 29 مهر ماه پس از مدت ها تعطیلی، مغازه های خود را بگشایند. چنانچه پیش از آن، یعنی روز دوشنبه، 24 مهر بنا به دعوت همان ها مغازه های خود را تعطیل نموده بودند. (بیات، 1386، ص362)