روز شمار تاریخ زنجان

بیست و ششم تیر

بیست و ششم تیر


1 - اوالجایتو سلطان خدابنده محمد بن ارغون خان بعد از برادر در پنجم ذی الحجه 703 در تبریز بر تخت سلطنت قرار گرفت. وي در سنه 705 ق شهر سلطانیه را بنا کرد و در شب عید رمضان سنه 716 ق وفات یافت. او را در مقبره ابواب البر سلطانیه که توسط وي احداث شده است دفن کردند مدت عمرش 36 سال بود.»(هشترودي،1381، ص 21)