روز شمار تاریخ زنجان

بیست و ششم بهمن

بیست و ششم بهمن


1 - داور زنجانی در مسابقات بین المللی حضور می یابد. داود قارداشخانی، از داوران بین المللی تکواندوی استان زنجان برای قضاوت در مسابقات بین المللی دعوت شد. به گزارش احمد عطایی، رئیس هیئت تکواندوی استان زنجان قارداشخانی امروز و فردا در نوزدهمین دوره مسابقات بین االمللی تکواندوی جام فجر حضور خواهد یافت(روزنامه مردم نو، 1385/11/26).