روز شمار تاریخ زنجان

بیست و سوم مرداد

بیست و سوم مرداد


1 - رضا ذوالفقاري نماينده سابق مردم بخش طارم عليا در مجلس منحله شواري ملي و زمين دار معروف زنجان توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامي زنجان دستگير و بازداشت شد. (روزنامه اطلاعات، 58/5/23)

2-  هزاران نفر از مردم زنجان در ميدان انقلاب گرد آمدند و به آزادي زندانيان که توسط مجتهدي اعلايي دادستان انقلاب اسلامي زنجان صورت گرفته است اعتراض و عمل وي را به شدت محکوم کردند. در اين اجتماع يک قطعنامه 6 ماده اي قرائت شد و به تصويب رسيد که طي آن مردم خواستار انحلال دادگاه و برکناري دادستان فعلي آن و تشکيل دادگاه انقلاب به معني واقعي آن شده اند. در اين قطعنامه همچنين آمده است که تحت تاثير فشار قرار دادن دادگاه انقلاب زنجان از طرف هر گروه و دسته اي محکوم است و در صورت مشاهده اقدام به افشاگري خواهيم کرد. ما تا پاي جان انقلاب پاک اسلامي خويش را ادامه داده و تسليم زور و فشار هيچ گروهي نخواهيم شد. (روزنامه اطلاعات، 58/5/23)