روز شمار تاریخ زنجان

بیست و دوم مرداد

بیست و دوم مرداد


1 - در 22 مرداد 1325 ش آقاي ميرزا عبدالمطلب تقاضاي انتشار نشريه اي تحت عنوان «اقبال ايران» را كه محل انتشار آن در زنجان بوده است را به وزارت فرهنگ وقت داده اند كه احتمالا منتشر نكرده اند. در يك سند مطبوعاتي 29 نفر از متقاضيان نشريه در ايران ذكر شده است و هفته نامه « اقبال ايران» نيز جزو آنها بوده است. (قشمي، 1382، ص 75)
2- با تصویب هیئت دولت، آب بر مرکز بخش طارم علیا، دندی مرکز بخش انگوران و گرماب مرکز بخش افشار رسما تبدیل به شهر شدند. با تاسیس شهرداری در این مناطق مجموع شهرهای استان به 14 شهر می رسد. (هفته نامه پيام زنجان، 75/5/25)