روز شمار تاریخ زنجان

بیست و دوم تیر

بیست و دوم تیر


1 - خبر شکست کودتای نوژه در زنجان موجی از خوشحالی و اعلام وفاداری به نظام جمهوری اسلامی را در پی داشت. مردم در شب 22/4/59 به دعوت جامعه مدرسین حوزه علمیه¬ قم، به پشت بامها رفته و فریاد الله اکبر به سر دادند. (بيات، 1386، ص 524)